http://aeroprof.ru/snip/gost-30494_2011-parametry-mikroklimata-v-pomeshcheniyakh.pdf

Параметры микроклимата в помещениях